โรงเรียนวัดควนสูง

หมู่ที่ 8 บ้านควนสูง ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-845242

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดควนสูง

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 11 6 17 1
อนุบาล 2 10 6 16 1
อนุบาล 3 14 7 21 1
รวมชั้นอนุบาล 35 19 54 3
ป.1 11 11 22 1
ป.2 13 10 23 1
ป.3 14 10 24 1
ป.4 16 13 29 1
ป.5 8 8 16 1
ป.6 11 8 19 1
รวมชั้นประถมศึกษา 73 60 133 6
รวมทั้งหมด 108 79 187 9